Условия за продажба

Всички поръчки се приемат от RS Components Ltd („RS“) съгласно експортните условия за продажба, посочени по-долу:

1. Общи положения

1.1 В настоящите общи условия: „Каталог“ означава текущия каталог на продуктите на RS (международно издание), включително каталог на хартия на RS, уебсайт на RS и всеки друг каталог на продуктите, публикуван от RS на всякакъв носител; „Договор“ означава договор за доставка на Продукти, сключен между RS и Клиента; „Продукти“ означава стоките, доставени от RS; и „Услуги“ означава услугите, предоставяни от RS.

1.2 Всички поръчки за Продукти и Услуги и всички Договори се приемат от RS при спазване на настоящите общи условия. Никакви други условия няма да се прилагат за доставката на Продукти и Услуги от RS или какъвто и да е Договор, освен ако не са договорени писмено от упълномощено лице, подписало RS. RS си запазва правото да променя настоящите общи условия по всяко време. Най-актуалната версия на настоящите общи условия можете да намерите на rs-export.com.

1.3 Всички описания на Продуктите и Услугите, съдържащи се в Каталога или съобщени на Клиента по друг начин, са само приблизителни и не представляват никаква част от Договора. RS може да коригира всякакви грешки в Каталога без отговорност към Клиента.

1.4 Настоящите общи условия не се прилагат за транзакции в Обединеното кралство, за които съществуват отделни общи условия.

2. Поръчки

2.1 Рекламирането на продукти и услуги в Каталога, както и всяка тръжна или ценова оферта, издадена от RS, не е оферта, която може да бъде приета, а просто представлява покана от RS към Клиента да подаде оферта.

2.2 Всички поръчки, направени в RS, трябва да бъдат в писмена форма, по пощата, по факс или чрез други електронни средства и подлежат на приемане от RS. RS си запазва правото да откаже да търгува с което и да е лице и може да откаже да приеме каквато и да е поръчка.

2.3 Клиентът трябва да подава поръчки, като посочва: складови номера; необходимо количество, като използва ценовите единици в Каталога; пълни инструкции за доставка, включително избор на превоз по въздух или по земя; и държавата на крайна дестинация на Продуктите.

3. Цена

3.1 Цените на Продуктите и Услугите, при спазване на следното, са посочените в Каталога.

3.2 Всички цени подлежат на промяна от RS чрез уведомление до Клиента не по-малко от 15 дни преди прогнозираната дата на доставка на Продуктите. В рамките на седем дни от уведомление на RS, Клиентът може да анулира поръчката си с уведомление до RS, като в този случай никоя от страните няма да носи никаква допълнителна отговорност по който и да е Договор, доколкото се отнася до такива Продукти или Услуги.

3.3 Допълнителните разходи са посочени в настоящите общи условия, освен ако страните не са се договорили за друго в писмена форма в Договора. Позоваванията на Incoterms трябва да са към версията, приложима в момента, в който RS приема поръчката.

3.4 Освен ако страните не са договорили друго в писмена форма в Договора, цените в Каталога са франко завода и не включват разходите за опаковка и данък добавена стойност (ДДС).

3.5 За сметка на Kлиента са: (i) всички мита, ставки, данъци, задължения, налози или такси, наложени във връзка с Продуктите от която и да е държава, в която Продуктите ще бъдат доставени; и  (ii) таксите на всяка търговска камара и всички консулски такси на държавата, в която Продуктите ще бъдат доставени.

3.6 Когато доставката на Продукти или Услуги се извършва в рамките на Обединеното кралство, ДДС ще бъде начислен по стандартната ставка дори ако се твърди, че Продуктите или Услугите са за последващ износ. Когато доставката на Продукти или Услуги се извършва до друга държава—членка на Европейския съюз, няма да се начислява ДДС, при условие че регистрационният номер по ДДС в ЕО се съхранява в архивите на RS. Ако Клиентът не е регистриран, ДДС трябва да бъде начислен по стандартната приложима ставка. Когато доставката на Продукти или Услуги се извършва извън Европейския съюз, ДДС ще бъде с нулева ставка, при условие че се прилагат условията на Уведомление за ДДС 703

3.7 По искане на Клиента RS трябва да предостави на Клиента проформа фактура по отношение на Продуктите или Услугите. За тези цели RS оценява цената и допълнителните разходи, приложими за продажбата на Продуктите или Услугите, без да се засягат другите разпоредби на настоящата клауза 3.

4. Условия за плащане

4.1 При липса на друго споразумение, плащането се извършва в пари в брой, чрез банков превод в лири стерлинги или с чек в лири стерлинги, издаден от банка в Обединеното кралство с поръчката или, ако RS се съгласи, чрез потвърден неотменим акредитив.

4.2 Когато плащането е договорено да бъде чрез акредитив, нито една поръчка на Клиента не се счита за приета от RS, докато RS не получи във форма, приемлива за RS, акредитив, който: (i) се управлява от Единните обичаи и практика за документални акредитиви (преработка на ICC от 1993 г. , публикация № 500), като същите може да бъдат изменяни от време на време;  (ii) е неотменим и отворен или потвърден от призната банка в Обединеното кралство; (iii) се изразява като платим при предявяване в лири стерлинги;  (iii) е представен така, че да позволява частична пратка; (iv) се изразява като срок на валидност не по-малък от 60 дни от датата на отваряне или потвърждение;  (v) се изразява като срок на валидност не по-малък от 60 дни от датата на отваряне или потвърждение; (vi) гласи, че всички разходи и комисионни са за сметка на Клиента;  (vii) отговаря във всяко едно отношение на тръжната и ценовата оферта на RS, включително, но без ограничение, по отношение на описанието на Продуктите, цената и условията на доставка; и (viii) посочва, че произходът на Продуктите е различен.

4.3 Без да се засягат други права или средства за защита на RS, всяко неизпълнение от страна на Клиента да плати каквато и да е сума на датата на падежа за плащането дава право на RS да: (i) начислява лихви на Клиента, изчислени върху неплатената сума и натрупани през периода от датата на падежа до извършването на пълното плащане (независимо дали преди или след решението) в размер на два процента годишно над лихвата, цитирана от HSBC plc като основна лихва в лири стерлинги, начислявана ежемесечно;  (ii) преустанови доставката на Продуктите или Услугите по този и по всеки друг Договор, докато продължава неизпълнението; и  (iii) третира този и всеки друг Договор като отхвърлен от Клиента, ако Клиентът не плати такава неплатена сума в рамките на четиринадесет дни от предизвестието на RS.

5. Доставка

5.1 При липса на изрична клауза в Договора: (i) доставката е франко завода; и (ii) рискът на Продуктите преминава върху Клиента в момента на доставката.

5.2 Датата за доставка ще бъде посочена в Договора. Ако в Договора не са посочени дати или периоди, доставката се извършва, когато Продуктите са налични за изпращане. Датите за доставка са само приблизителни и RS не носи отговорност за последиците от забавяне на доставката. Часът на доставка не е от съществено значение.

5.3 Когато Продуктите трябва да бъдат доставени на отделни пратки за определен период, доставките ще бъдат разумно разпределени по преценка на RS, като се вземат предвид, доколкото е практически разумно, датите на доставка, поискани от Клиента. Всяка доставка представлява отделен Договор. Във всеки случай RS може по свой избор да избере да извърши частична доставка на продукти, освен ако в Договора не е посочено друго.

5.4 Ако Клиентът не приеме доставката на Продуктите или не даде на RS адекватни инструкции за доставка, RS може, без да се засягат други права или средства за компенсиране: (i) да осъществи доставката на Продуктите по начин, който смята за най-подходящ за риск и за сметка на Клиента; или (ii) да организира съхранението на Продуктите за риск и за сметка на Клиента; или (iii) чрез писмено предизвестие да третира Договора като отхвърлен.

6. Повреда при доставка

6.1 RS ще замени или поправи безплатно Продукти, изгубени или повредени при транспортиране преди доставката, при условие че:(i) Клиентът уведоми RS за такава загуба или повреда в рамките на десет дни от доставката на Продуктите или, ако е по-рано, в рамките на времето, което ще позволи на RS да спазва условията за превоз на превозвача относно загуба или повреда при транспортиране; (ii) Клиентът предяви рекламация, свързана с писменото уведомление до RS в рамките на четиринадесет дни от доставката; (iii) рискът за Продуктите не е преминал върху Клиента преди събитието, довело до загуба или повреда; и (iv) на превозвача не е дадена разписка без забележки за такива Продукти.

6.2 След уведомление за рекламацията, Клиентът ще даде на RS разумна възможност да разгледа съответните Продукти.

6.3 Клиентът няма право да откаже Продуктите само поради кратък срок на доставка.

7. Отмяна и промяна на поръчки

7.1 Всяко анулиране, частично анулиране или промяна на поръчка ще се приема само при писмено споразумение с RS, чиито условия покриват разходите, направени от RS. В случай на частично анулиране RS може да фактурира на Клиента всяка разлика в продажната цена на единица, приложима за количеството, действително изпратено до момента на анулирането, в сравнение с поръчаното количество.

7.2 Ако Клиентът не предостави информация на RS, необходима на RS за спазване на Договора, или ако Клиентът по друг начин забави изпълнението на Договора, RS има право на възстановяване от Клиента на всички направени допълнителни разходи.

8. Предаване на собствеността

Собствеността върху Продуктите не преминава към Клиента, докато не бъдат изплатени всички платими или дължими към RS суми от Клиента по която и да е сметка, като до момента на плащането се прилагат следните разпоредби:

(i) С изключение на случаите, когато пълното плащане е извършено в брой, цялата цена не се третира като платена, докато чек или друг инструмент за разплащане, предоставен от Клиента, не бъде изпълнен при представяне или по друг начин уважен в съответствие с неговите условия. 

(ii) Ако Клиентът не изпълни своевременните плащания на каквато и да е сума, дължима на RS, тогава RS има право на незабавно връщане на всички продукти, продадени от RS на Клиента, в които собствеността не е предадена на Клиента. По този начин Клиентът неотменимо упълномощава RS и неговите служители и агенти да възстановят Продуктите и да влязат във всички помещения на Клиента за тази цел. 

(iii) Търсенето или възстановяването на продуктите от RS само по себе си не освобождава нито от отговорност Клиента да плати цялата цена и да приеме доставката на Продуктите, нито правото на RS да предяви иск за цялата цена.

9. Информация за продукта

9.1 RS си запазва правото без предизвестие да спира предлагането на Продуктите или да прави промени в дизайна като част от своята непрекъсната програма за подобряване на продукти, или да подпомага предлагането на продуктите, като такива промени могат да се извършват по време на периода на валидност на Каталога.

9.2 Освен ако не е потвърдено друго, нищо в Каталога не трябва да се приема като представяне на източника на произход, изработване или производство на продуктите или част от тях.

10. Гаранция

10.1 За Продукти: RS гарантира, че ако някой продукт е дефектен, ще замени или поправи Продукта или ще възстанови покупната цена. Тази гаранция подлежи на предявяване на рекламация в писмена форма до RS в рамките на 12 месеца от първоначалната дата на изпращане или друг по-дълъг период, който може от време на време да бъде посочван от RS за конкретни Продукти в писмен вид.

10.2 За Услуги: RS гарантира, че ако при някоя Услуга има дефект, RS, по свой избор, ще отстрани дефекта на Услугата или ще предостави безплатно на Клиента заместващ Продукт на мястото на дефектно обслужения Продукт. Тази гаранция подлежи на предявяване на рекламация в писмена форма до RS в рамките на 12 месеца от датата на фактурата или такъв друг период, който може да бъде посочван от RS за конкретни Продукти от време на време.

10.3 Тези гаранции не се прилагат за дефекти, които възникват от неправилна употреба, неспазване на инструкциите за Продукта или какъвто и да е ремонт или модификация, извършени без съгласието на RS. Клиентът трябва да върне или изхвърли Продуктите, или да ги предостави за събиране от RS, в съответствие с инструкциите на RS. Ако бъдат върнати, те трябва да бъдат опаковани по подходящ начин и, когато е приложимо, трябва да бъдат върнати в съответствие с конкретни инструкции, които RS може да е съобщила на Клиента по време на доставката.

10.4 Всички Продукти или части, които са заменени от RS, стават собственост на RS. Върнатите Продукти или части трябва да бъдат придружени от известие за изпращане, посочващо оригиналния номер на фактурата по отношение на Продуктите и естеството на всеки претендиран дефект, заедно с такава допълнителна информация, която RS може да посочи към момента на доставката. Когато Клиентът върне Продуктите по друг начин, освен в съответствие с настоящите гаранционни разпоредби, RS може да откаже такива Продукти и да ги върне на Клиента за сметка на Клиента.

10.5 Всички продукти или части, които са заменени от RS, стават собственост на RS. Правото на собственост върху заместващите Продукти преминава към Клиента при доставката, а срокът на гаранцията на заместващия Продукт се изчислява от датата на изпращане на дефектния Продукт.

10.6 Средствата за правна защита, посочени по-горе, са единствената отговорност на RS и единственото средство за правна защита на Клиента за всяко нарушение на гаранцията. Освен както е изрично предвидено в настоящите общи условия за продажба, всички косвени гаранции, срокове и условия (независимо дали са законови или други) са изключени в най-пълната степен, разрешена от закона. RS няма да носи отговорност пред Клиента за загуба от какъвто и да е вид, произтичаща от нарушаване на подразбиращи се гаранции, срокове или условия (законови или други) или нарушаване на друго задължение от какъвто и да е вид, наложено на RS по силата на закона. Клиентът потвърждава, че той носи отговорност да гарантира, че Продуктите и Услугите, които поръчва, са подходящи за целите, за които възнамерява да ги използва.

12. Връщане на Продукти

Клиентът може да върне Продуктите на RS и да получи кредит или възстановяване на средства само при следните условия: (i) Клиентът може да върне Продукта на RS и да получи възстановяване на средства или кредит само с предварителното съгласие на RS.   (ii) Продуктите трябва да бъдат изпратени обратно на RS в рамките на 30 дни от датата на фактуриране. Продуктите трябва да бъдат върнати на RS в оригиналното им състояние и опаковка, както и в състояние, което ще им позволи незабавно да бъдат годни за повторна продажба (iii) Когато в този каталог или с който и да е Продукт се появяват специфични инструкции относно връщането му в RS, Клиентът трябва да следва тези инструкции. (iv) RS ще даде кредит за фактурираната стойност на Продуктите. Ако опаковката на Продуктите не е отворена, RS ще начисли такса за обработка от двадесет процента от сумата на съответната фактура (при минимална стойност от 2 лири стерлинги). При отваряне на опаковката може да бъде начислена по-висока такса.   (v) Всички Продукти се връщат за сметка и на риск на Клиента.

12.1 Тази политика за връщане изключва софтуер, калибрирани продукти, Производствени опаковъчни продукти, продукти без каталог, Продукти с разширен асортимент и специално произведени продукти. RS не поема отговорност за загуба или повреда на продукти при транзит от Клиента до RS или за артикули, получени от RS с тях.

13. Прекратяване

Без да се засягат другите права и средства за правна защита на RS, ако Клиентът наруши някоя от разпоредбите на настоящите условия или някоя от разпоредбите на Договора, или е обявен в несъстоятелност, или срещу него е издадена заповед за получаване на вземания, или е назначен синдик или администратор на всички или част от неговите активи или предприятие, или му е представена молба или е взето решение за ликвидирането му, или по мнение на RS не е в състояние да плати дълговете си в срок, тогава: (i) цената на и всички други суми, дължими по отношение на Продуктите или Услугите, които вече са доставени на Клиента, стават незабавно дължими и изискуеми; и  (ii) RS RS може незабавно да прекрати всички или част от всички или някои Договори и/или да спре или отмени доставките по тях.

14. Спазване на законите

14.1 Клиентът следва да спазва всички закони, разпоредби и изисквания, наложени във връзка с Продуктите и продажбата, етикетирането и съхранението им в юрисдикцията, в която се намира Клиентът или Продуктите, и да обезщетява RS срещу всички действия, искове, разходи, претенции и разноски, направени или понесени от RS, произтичащи от нарушението от страна на Клиента на настоящата клауза 14.1.

14.2 Клиентът няма да продава съзнателно на нито един купувач, който е в Списъка за откази на САЩ или в друг списък за ембарго или санкции, или който ще доставя Продуктите на друго лице, което е в същите списъци. Клиентът трябва да спазва всички приложими мерки за контрол върху износа и да спазва всяка приложима политика на RS, която е в сила от време на време (ако има конфликт между двете, предимство има контролът върху износа). Клиентът потвърждава, че единствената отговорност на Клиента при износ на Продуктите в която и да е друга държава или юрисдикция е да гарантира, че спазва всички приложими закони и разпоредби. Клиентът обезщетява RS срещу всички действия, искове, разходи, претенции и разноски, извършени или понесени от RS, произтичащи от нарушението от страна на Клиента на настоящата клауза 14.2.

15. Интелектуална собственост

Клиентът потвърждава, че RS притежава авторските права върху Каталога и че е забранено неговото пълно или частично възпроизвеждане без предварителното писмено съгласие на RS.

16. Борба с подкупите

16.1 Доставчикът се задължава (и ще гарантира, че лицата, свързани с него или с други лица, които предоставят стоки или услуги във връзка с това споразумение, трябва) да спазва всички приложими закони, устави, наредби, свързани с борбата с подкупите и корупцията, включително, но не само, Законът за подкупите от 2010 г. (Съответните изисквания) и: (i) не трябва да убеждава (пряко или косвено) който и да е служител, агент или подизпълнител на RS да прави каквато и да е отстъпка или да предоставя каквито и да е облаги на Доставчика, да се въздържа или възпира от извършване на каквото и да е действие в замяна на подарък, пари или друг стимул; (ii) да не извършва или да не пропуска да извърши каквото и да е действие, което ще причини или ще доведе до нарушаване на някое от съответните изисквания от страна на RS; (iii) незабавно да докладва на RS всяко искане или изискване за каквито и да е неправомерни финансови или други предимства от всякакъв вид, получени от Доставчика във връзка с изпълнението на това споразумение; (iv) да има и поддържа в действие през целия срок на действие на настоящото споразумение свои собствени политики и процедури, включително, но не само, адекватни процедури за осигуряване на съответствие със съответните изисквания и незабавно да предоставя копия или достъп до такива политики при поискване от страна на RS.

16.2 Доставчикът е информиран, че служителите на RS нямат право да: (i) приемат подаръци със стойност по-голяма от символична, заеми, разточителни развлечения или други съществени услуги от всяка компания или физическо лице, което прави бизнес с RS или се стреми да го прави; (ii) изискват подаръци или други услуги от всяка компания или физическо лице, което прави бизнес с RS или се стреми да го прави.

16.3 Развлеченията са допустими само ако имат оправдана бизнес цел. Те трябва да бъде от разумно естество и такова, че служителите, агентите или контрагентите на RS да могат да им отвърнат реципрочно.

16.4 Финансовите ограничения за подаръци и забавления се съдържат в Политиката за борба с подкупите на RS и при поискване се предоставят допълнителни подробности.

16.5 Всяко нарушение на настоящата клауза 16 ще бъде съществено нарушение на това споразумение, което не може да бъде отстранено.

17. Непреодолима сила

RS няма да наруши договора си с Клиента за закъснение при изпълнение или за неизпълнение на задълженията си съгласно тези условия, ако това забавяне или неизпълнение се дължи на някаква причина или обстоятелство извън разумния контрол на RS или поради неговата невъзможност да достави услуги, материали или артикули, необходими за изпълнението на Договора, освен на повишени цени. При тези обстоятелства RS може по свой избор да забави изпълнението или да анулира целия или част от Договора, без да носи отговорност пред Клиента. По-специално, въпреки че RS ще положи разумни усилия да достави задържани поръчки до датата, посочена от RS, RS не носи отговорност за закъснения в доставката на такива поръчки.

18. Уведомления

Всяко уведомление, което трябва да бъде дадено от едната страна на другата, се изпраща в писмена форма и се изпраща или доставя на адреса на страната получател (както е съобщаван от време на време) чрез предаване по факс, в който случай ще се счита за получено при изпращане; или на ръка (включително с куриер), в който случай ще се счита за получено при доставката; или по въздушна поща, в който случай ще се счита за получено 7 работни дни след изпращането. Всички уведомления трябва да бъдат на английски език.

19. Приложимо право

Настоящото Споразумение се урежда и тълкува в съответствие с английското законодателство. Клиентът се подчинява на неизключителната юрисдикция на Върховния съд на Англия и се съгласява, че всяко съдебно производство срещу RS ще бъде заведено само във Висшия съд на Англия. RS може да заведе съдебно производство срещу Клиента във всеки съд с компетентна юрисдикция.

20. Защита на данните

20.1 RS е част от международна група дружества, собственост на Electrocomponents plc, и е регистрирано като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на данните. Всеки член на тази група може да съхранява и използва лични данни на Клиента и неговите служители за целите на предоставяне на услуги на Клиента. Освен това може да се наложи RS да разкрие данните за Клиента и неговите служители на организации, работещи от името на RS навсякъде по света (например агенции за кредитни справки, фирми за пощенски услуги и кол центрове).

20.2 RS може да изпраща на Клиента и неговите служители Данни за други продукти и услуги, предлагани от Групата, които могат да заинтересуват Клиента. Ако Клиентът или неговите служители не желаят да получават Данни за тези оферти, тогава те трябва да се свържат с отдела за маркетинг на RS или в писмена форма на PO Box 99, Birchington Road, Corby, Northants, NN17 9RS, Англия, или като ги изпратят по факс на + +44 (0) 1536 209380, или като им се обадят на тел. + 44 1536 444215 или като им изпратят имейл на rs.international@rs-components.com

20.3 Клиентът се съгласява RS да използва името на Клиента, като го разкрие на определени доставчици на RS за целите на пазарни проучвания и комисиони.